Skip to content

National Police Ukraine KJV in Zaporozhye region

natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti

General

Code: natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti

Name:

[EN] National Police Ukraine KJV in Zaporozhye region

[UK] Національна Поліція Україна УПО в Запорізькій області

[RU] Национальная Полиция Украина УПО в Запорожской области

Category: public-services

Images

natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti

https://static.openfintech.io/payment_methods/natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti/logo.svg?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti

https://static.openfintech.io/payment_methods/natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

Payout Services

The list of Payout Services based on the National Police Ukraine KJV in Zaporozhye region

Icon Name Code
natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti_uah natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti_uah

JSON Object

{
 "code":"natsionalna-politsiia-ukrayini-upo-v-zaporizkii-oblasti",
 "vendor":null,
 "name":{
  "en":"National Police Ukraine KJV in Zaporozhye region",
  "uk":"\u041d\u0430\u0446\u0456\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u0456\u0446\u0456\u044f \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0430 \u0423\u041f\u041e \u0432 \u0417\u0430\u043f\u043e\u0440\u0456\u0437\u044c\u043a\u0456\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0456",
  "ru":"\u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u041f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430 \u0423\u041f\u041e \u0432 \u0417\u0430\u043f\u043e\u0440\u043e\u0436\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438"
 },
 "description":null,
 "countries":null,
 "category":"public-services"
}