Skip to content

BOKU

boku

General

Code: boku

Vendor: boku show →

Name:

[EN] BOKU

Countries:

AX AL DZ AD AO AU BY BE BJ BM BA BW BG BF BN CM CA CV CF TD KM CG HR CY CZ DK DJ GQ ER EE ET FO FJ FR GA NA DE CN GI GR GG GN GW HU IS IM IT JE KE LV LS LR LI LT LU MG MW ML MR MU YT MX MD MC ME MA MZ NL NE NO PT RE RO RW SM SN RS SC SL SK ZA ES SH PM SD SJ BR SE CH TZ TG TN AE UM EH ZW

Images

boku

https://static.openfintech.io/payment_providers/boku/logo.svg?w=400&c=v0.59.26#w100

Icon

boku

https://static.openfintech.io/payment_providers/boku/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

JSON Object

{
 "code":"boku",
 "description":null,
 "vendor":"boku",
 "categories":null,
 "countries":[
  "AX",
  "AL",
  "DZ",
  "AD",
  "AO",
  "AU",
  "BY",
  "BE",
  "BJ",
  "BM",
  "BA",
  "BW",
  "BG",
  "BF",
  "BN",
  "CM",
  "CA",
  "CV",
  "CF",
  "TD",
  "KM",
  "CG",
  "HR",
  "CY",
  "CZ",
  "DK",
  "DJ",
  "GQ",
  "ER",
  "EE",
  "ET",
  "FO",
  "FJ",
  "FR",
  "GA",
  "NA",
  "DE",
  "CN",
  "GI",
  "GR",
  "GG",
  "GN",
  "GW",
  "HU",
  "IS",
  "IM",
  "IT",
  "JE",
  "KE",
  "LV",
  "LS",
  "LR",
  "LI",
  "LT",
  "LU",
  "MG",
  "MW",
  "ML",
  "MR",
  "MU",
  "YT",
  "MX",
  "MD",
  "MC",
  "ME",
  "MA",
  "MZ",
  "NL",
  "NE",
  "NO",
  "PT",
  "RE",
  "RO",
  "RW",
  "SM",
  "SN",
  "RS",
  "SC",
  "SL",
  "SK",
  "ZA",
  "ES",
  "SH",
  "PM",
  "SD",
  "SJ",
  "BR",
  "SE",
  "CH",
  "TZ",
  "TG",
  "TN",
  "AE",
  "UM",
  "EH",
  "ZW"
 ],
 "payment_method":null,
 "payout_method":null,
 "metadata":{
  "about_payments_code":"boku"
 },
 "name":{
  "en":"BOKU"
 }
}