BANK OF CHENGDU

bank_of_chengdu

General

Code: bank_of_chengdu

Name:

[EN] BANK OF CHENGDU

[ZH] 成都银行

Category: bank_transfer

Images

bank_of_chengdu

https://static.openfintech.io/payment_methods/bank_of_chengdu/logo.svg?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

bank_of_chengdu

https://static.openfintech.io/payment_methods/bank_of_chengdu/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

Payout Services

The list of Payout Services based on the BANK OF CHENGDU

Icon Name Code
bank_of_chengdu bank_of_chengdu_cny bank_of_chengdu_cny

JSON Object

{
 "code":"bank_of_chengdu",
 "vendor":null,
 "name":{
  "en":"BANK OF CHENGDU",
  "zh":"\u6210\u90fd\u94f6\u884c"
 },
 "description":null,
 "countries":null,
 "category":"bank_transfer"
}