MEDIANA (Zaporozhye)

mediana-zaporozhe

General

Code: mediana-zaporozhe

Name:

[EN] MEDIANA (Zaporozhye)

[UK] МЕДІАНА (Запоріжжя)

[RU] МЕДІАНА (Запорожье)

Category: telecommunications

Images

mediana-zaporozhe

https://static.openfintech.io/payment_methods/mediana-zaporozhe/logo.svg?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

mediana-zaporozhe

https://static.openfintech.io/payment_methods/mediana-zaporozhe/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

Payout Services

The list of Payout Services based on the MEDIANA (Zaporozhye)

Icon Name Code
mediana-zaporozhe mediana-zaporozhe_uah mediana-zaporozhe_uah

JSON Object

{
 "code":"mediana-zaporozhe",
 "vendor":null,
 "name":{
  "en":"MEDIANA (Zaporozhye)",
  "uk":"\u041c\u0415\u0414\u0406\u0410\u041d\u0410 (\u0417\u0430\u043f\u043e\u0440\u0456\u0436\u0436\u044f)",
  "ru":"\u041c\u0415\u0414\u0406\u0410\u041d\u0410 (\u0417\u0430\u043f\u043e\u0440\u043e\u0436\u044c\u0435)"
 },
 "description":null,
 "countries":null,
 "category":"telecommunications"
}