Skip to content

Raiffeisen

raiffeisen

General

Code: raiffeisen

Name:

[EN] Raiffeisen

Status: active

Images

raiffeisen

https://static.openfintech.io/vendors/raiffeisen/logo.svg?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

raiffeisen

https://static.openfintech.io/vendors/raiffeisen/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

JSON Object

{
 "code":"raiffeisen",
 "name":{
  "en":"Raiffeisen"
 },
 "status":"active",
 "description":null,
 "links":null,
 "countries":null,
 "contacts":null,
 "address":null,
 "social_profiles":null
}